top of page
Om organisasjonen

Fontenehuset i Stavanger er et klubbhus, som blir drevet etter den internasjonale klubbhus-modellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell.

Den har blitt utviklet av klubbhus rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948.

Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb.

De gikk derfor sammen og startet Fountain House.
I dag er det over 320 Klubbhus i verden fordelt på over 34 land.

På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner.
Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid og/eller utdanning. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften.
Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon. 

Vi er også en del av det europeiske nettverket for klubbhus, Clubhouse Europe og den verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.


Stiftelse og styre
Fontenehuset i Stavanger er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter. 
Det avholdes jevnlige styremøter. Daglig leder er styrets sekretær, og 1-2 fontenehusmedlemmer sitter i styret.

Retningslinjer
Vi har 37 retningslinjer vi jobber ut ifra. Retningslinjene representerer klubbhusmodellens grunnleggende verdier, beskriver medlemmenes rettigheter og er etisk retningsgivende for husets medarbeidere, styre og administrasjon. 


Bidragsytere
Vi får statlige midler fra Helsedirektoratet, Stavanger kommune og andre bidragsytere.

bottom of page